Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

Login Form

ติดต่อเทศบาล

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้20
เมื่อวานนี้31
สัปดาห์นี้127
เดือนนี้491
รวมทั้งหมด36040

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Written on 07/07/2559, 14:01 by isanadmin
employee   ด้วยเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยกำหนดการรับสมัครดังนี้     ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร      ๑.ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๕ อัตรา รายละเอียดกรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร          ๑.๑ สังกัดกองคลัง  ตำแหน่งคนงาน  จำนวน ๑ อัตรา         ๑.๒ สังกัดกองช่าง  ตำแหน่งคนงาน  จำนวน ๑ อัตรา              ๑.๓ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งคนงาน จำนวน ๓ อัตรา             ...
Written on 14/06/2559, 08:12 by isanadmin
2016-06-14-08-12-48    วันที่ 13 มิถุนายน 59 เทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมกับ กศน. จัดงานเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล โดย นายสุพจน์  สวัสดิพุทรา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอิสาณ เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล   เพื่อเปิดสอนให้ประชาชนในท้องถิ่น มีเป้าหมายเพื่อขยายองค์ความรู้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...
Written on 13/06/2559, 09:31 by isanadmin
2016-06-13-09-31-53      เทศบาลตำบลอิสาณและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนเด็กเล็ก ภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาไม่หยุดนิ่งและมีความหลากหลาย สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จึงได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ร่วมกัน บนพื้นฐานการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนของหน่วยงานทั้งสองฝ่าย ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓...
Written on 07/06/2559, 09:03 by isanadmin
59   วันที่ 30 พ.ค.59 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้เป็นประธานเปิดโครงการผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ ปี 59 และโรงเรียนสร้างสุข สมวัย โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ ข้าราชการ และประชาชนร่วมงาน สำหรับจุดประสงค์ของการเปิดโรงเรียนสร้างสุข สมวัยก็ เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน...
Written on 27/05/2559, 02:29 by isanadmin
2016-05-27-02-29-497 สิงหาคม 2559 - ออกเสียงประชามติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เดินหน้าจัดให้มีการออกเสียงประชามติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติและประกาศผลการออกเสียงประชามติ รวมทั้งจัดพิมพ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ประเด็นเพิ่มเติมและคำอธิบายหลักการและเหตุผลของประเด็นเพิ่มเติม เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนได้ทำความเข้าใจอย่างทั่วถึง ภายใต้หลัก 3 ป. คือ ประชาชนสะดวก ประชามติเที่ยงธรรม และ ประชาธิปไตยคุณภาพ 2 เรื่อง...
Written on 18/03/2559, 03:15 by isanadmin
2016-03-18-03-15-02          คณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ โดย นายวัฒนา เชาวสภู อนุกรรมการ การเคหะแห่งชาติฯ เป็นประธานมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางระบายนํ้าแก่ชุมชนวัดหนองหัวลิง ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ของชุมชน โดยมีนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ...
Written on 14/03/2559, 03:15 by isanadmin
activities                  เทศบาลตำลบอิสาณ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 14 (62 เทศบาล สานพลัง กระสังเกมส์) ซึ่งดำเนินการจัดการแข่งขันขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลกระสัง อ.กระสัง จ....
Written on 19/02/2559, 04:39 by isanadmin
2016-02-19-04-39-47นายถาวร  พานิช รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลอิสาณ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
Written on 11/02/2559, 03:55 by isanadmin
infographicsรายละเอียดกรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
Written on 05/11/2558, 06:33 by isanadmin
2015-11-05-06-33-04ตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก1. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ๗)   ๑.๑ เลขที่ตำแหน่ง ๐๔-๐๑๐๘-๐๐๑   รายละเอียดกรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
Written on 05/11/2558, 06:28 by isanadmin
2015-11-05-06-28-04ตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก1. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ๖)   ๑.๑ เลขที่ตำแหน่ง ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๓ สังกัด กองคลัง  รายละเอียดกรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร


ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศใช้แผนการดำเนินเงิน ประจำปี 2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตุของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่4
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่3
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่2
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่1
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2558
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่3
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่1
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2557
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2557
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2557

รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2557
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2557
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2557
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2557
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)เรื่อง ประกาศเมื่อ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) 28 เมษายน 2559 
ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยจระเข้มาก บ้านหัวลิงหมู่ที่ ๑๐ และบ้านสวนครัว หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  26 เมษายน 2559
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4 มีนาคม 2559
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 ธันวาคม 2558
ประกวดราคาจ้างจำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 26 ตุลาคม 2558
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลอิสาณ2 ประจำปีงบประมาณ 2559 (จำนวน 245 วัน) 12 ตุลาคม 2558
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลอิสาณ1 ประจำปีงบประมาณ 2559 (จำนวน 245 วัน) 12 ตุลาคม 2558
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ 21 กันยายน 2558
สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อใช้ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอิสาณ2 11 กันยายน 2558
สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 รายการ  3 กันยายน 2558
สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับเด็ก จำนวน 11 รายการ  3 กันยายน 2558
สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารเทศบาลตำบลอิสาณ  3 กันยายน 2558
สอบราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์จำนวน 20 เครื่อง 24 สิงหาคม 2558
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาศูนย์เด็ก(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลอิสาณ2)หมู่ที่ 3 บ้านโคกหัวช้าง 22 กรกฎาคม 2558 

นายกเทศมนตรี

ทดสอบ

โรงแรม/ที่พัก ตำบลอิสาณ บุรีรัมย์

Link ที่น่าสนใจ

ทดสอบ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาลจำกัด

ทดสอบ

สถ.ชวนเที่ยว
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.