Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

 
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่จัดประชุมในการจัดทำประชาคมหมู่บ้านในโครงการตลาดนัด(Geen Local Maket of Isan Subdistrict (สระน้ำบ้านยาง หมู่ที่ 9) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของตำบลอิสาณเป็นเศรษฐกิจฐานรากของจุดเริ่มต้น การสร้างรายได้ของคนท้องถิ่นที่สามารถต่อยอดส่งเสริมการขายในภายในการให้มีการส่งเสริมการขายของชุมชนตำบลอิสาณและชุมชนข้างเคียง เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ตลอดจน ผู้ประกอบการ ณ หมู่บ้านยางและหมู่บ้านหนองแปป ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลอิสาณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมศรีพุทรา ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกหัวข้าง ลงพื้นที่ออกติดตามเยี่ยมบ้านประเมินผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง รายใหม่ ปี 2567
เพื่อให้บริการดูแลต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน LIC ณ พื้นที่ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกหัวช้าง และ Care giver ได้ประชุมและนำเสนอรายชื่อผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง
รายใหม่ ปี 2567 จำนวน 30 ราย และจะดำเนินการออกเยี่ยมและประเมินผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะ
พึ่งพิงที่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิต (โรงเรียนสร้างสุขสมวัย) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดย ดร.สกุล สุวรรณธาดา ที่ปรึกษานายเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มาเยี่ยมชม นักเรียนโรงเรียนสร้างสุขสมวัย และ นายเมธา พันธ์รัมย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งได้พานักเรียนโรงเรียนสร้างสุขสมวัยออกกำลังกายที่สระว่ายน้ำ เป็นการ " ธาราบำบัด" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอาการบาดเจ็บ และให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ให้ผู้สูงอายุมีความสุขกับการใช้ชีวิตในวัยผู้สูงอายุ จะได้นำกลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สูงอายุโดยจัดขึ้น ณ สระว่ายน้ำ โครงการ ธาดา วิลล่า หมู่2 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.