Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลอิสาณ โดย นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้ นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความปลอดภัยป้องกันเด็กจมน้ำ ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลอิสาณ เพื่อให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น การช่วยเหลือคนตกน้ำ การฝึกการลอยตัวและการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ ณ สระน้ำธาดา วิลล่าพลัส ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม พร้อม ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ลงพื้นที่ แจกเบี้ยยังชีพแก่ ผู้สูงอายุและผู้พอการ โดยผู้สูงอายุและผู้พิการได้ทำการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ และเบี้ยความพิการ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอิสาณ

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มอบหมายให้ นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมจัดการฝึกอบรมภายใต้โครงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามคำร้องขอของ กศน.ตำบลอิสาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่างๆ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย นำความรู้ไปประยุกค์ใช้ในชีวิตประจำวัน และถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในครอบครัวหรือชุมชนได้ โดยได้จัดฝึกอบรม ณ กศน.ตำบลอิสาณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ร่วมพิธีเปิด"Grand Opening BOB Shop OTOP เมืองแปะ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้ ศูนย์รวบรวมและจำหน่ายสิหค้าของฝาก ของที่ระลึกจังหวัดบุรัรับย์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน รามถึงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากในระดับขึ้นที่ให้มีความยั่งยืน ณ ร้าน BOB SHOP อนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๑ อำเภอเมืองบุริรัมยั จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิต (โรงเรียนสร้างสุขสมวัย) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายเมธา พันธ์รัมย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ให้ผู้สูงอายุมีความสุขกับการใช้ชีวิตในวัยผู้สูงอายุ จะได้นำกลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สูงอายุโดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศรีพุทรา ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
On Augest 8th, 2023, Mr. Suphoj Sawadputsa, Mayor of Isan Subdistrict, assigned the Social Welfare Division to organize a project to develop a care system for the elderly and improve the quality of life (Sang Suk Som Wai School) for the fiscal year 2023 with the objective of educating on mental health care for the elderly. Where today we welcomed Mr. Metha Phanram, professional nurse, was the speaker for this time, In order to have knowledge and understand their own mental health care, also to creat happiness to the elderly's life hoping that it will bring back their own daily life, at Sri Phutsa Conference Room, Isan Subdistrict, Mueang District, Buriram Province.Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.