Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

  ด้วยแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 218 ตอน บุรีรัมย์-โคกสูง ระหว่าง กม.2+530- กม.3+440 เริ่มสัญญาวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 สิงหาคม 2564
ในวันนี้( วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ) ได้ปิดการจราจรขาเข้าตัวเมืองบุรีรัมย์ 1 ช่องจากจำนวน 2 ช่องทาง (ถนนทางหลวงบริเวณหน้าทางเข้าหมู่ที่ 10 บ้านหนองหัวลิง) จึงเรียนมาเพื่อขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น
Buriram Highway have carried out the construction and renovation bridges and drainage towers highway No. 218, Buriram-Kok Sung section, between km.2+530-km.3+440, the contract starts on February 9, 2021 and ends on August 7, 2021.
Today (June 29, 2021) traffic has closed in Buriram city 1 pass out of 2 lanes (highway road in front of the entrance to village No. 10, Ban Nong Hua Ling). To be informed and please be more careful.
 
 
 Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.