Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราขการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมหาแนวทางกำจัดขยะในระยะยาวหลังพบว่าบ่อกำจัดขยะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ใกล้เต็ม ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
วันนี้(10 ก.ย. 64) ที่ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามให้ข้อเสนอแนะส่วนราชการท้องถิ่น ในการดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 มีการแพร่ระบาด ส่งผลให้มีขยะติดเชื้อมีปริมาณเพิ่มขึ้น ทั้งจากสถานพยาบาล โรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัว หรือแยกสังเกตอาการ ที่บ้าน และในชุมชนมีขยะมูลฝอยติดเชื้อจากครัวเรือน ได้แก่ ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู ภาชนะใส่อาหาร รวมไปถึงชุดตรวจ Antigen Test Kit ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นขยะที่มีความเสี่ยงสูงต้องแยกจัดการขยะออกจากขยะทั่วไป เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน เก็บ ขนย้าย จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ เช่น
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะติดเชื้อ เช่นหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ชุดตรวจ Antigen Test Kit ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลั่ง ใส่ถุงแยกจากขยะทั่วไปปิดปากถุงให้แน่น ทันสัญลักษณ์และนำไปทิ้งในถังขยะสีแดงซึ่งจัดเป็นถังขยะติดเชื้อ หรือนำไปทิ้งที่จัดไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อรอการเก็บขน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีถังขยะสีแดงไว้ในที่สาธารณะ หรือที่รวบรวมขยะเป็นจุดทิ้งขยะติดเชื้อ่ในชุมชนเป็นการเฉพาะ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัยอย่างเคร่งครัดและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ตามศักยภาพ ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นอกจากนั้นแล้วในที่ประชุมได้หาทางออกร่วมกัน กรณีได้รับแจ้งว่า บ่อกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และรองรับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ อีกจำนวน 18 แห่ง ขณะนี้ใกล้เต็มแล้ว ซึ่งคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จะนำแนวทางปฏิบัติ ข้อเสนอแนะ ระเบียบกฎหมายต่างๆ ไปดำเนินการเพื่อให้สามารถกำจัดขยะต่อไปได้อีก หรือจนกว่าจะมีวิธีการบริหารจัดการขยะในรูปแบบอื่น

 
 
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.