Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ,คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ ,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,กองสวัสดิการสังคม ,กองสวัสดิ์การสังคม พร้อมด้วย นายภูมิวัฒน์ สวัสดิ์พุทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อย่างปลอดภัย ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ โดยร่วมกับ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ,สาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ,รพ.สต.บ้านโคกหัวช้าง ,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลอิสาณ (อสม.) ออกฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเขตหมู่บ้าน เพิ่มกลุ่มเป้าหมายเน้นผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ดูแลต่อเนื่อง เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ตามบ้านเรือนประชาชนเป็นการอำนวยความสะดวกผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกใหญ่ และ รพ.สต.บ้านโคกหัวช้าง

 
 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : saraban@isan.go.th


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.