Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

     วันที่ 25 กันยายน 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านสวนครัว โดยออกเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย สำรวจและกำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อให้ชุมชนปลอดลูกน้ำยุงลาย ประชาชนปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลอิสาณ
รวมถึงได้จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยจะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอิสาณ ( ฟรี )เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในสัตว์และคน
 
 เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : saraban@isan.go.th


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.