Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ จัดกิจกรรม "คนบุรีรัมย์ ไม่ทนต่อการทุจริต" เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหาร และ บุคลากรมีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมให้ความสำคัญกับการ ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง หน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.