Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

       วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลอิสาณ โดย นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ,พนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำ ,พนักงานจ้าง เพื่อประชุมรับฟังนโยบายการปฏิบัติราชการ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม พร้อมอวยพรปีใหม่แก่พนักงานทุกคน ณ ห้องประชุมศรีพุทรา เทศบาลตำบลอิสาณ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

  

 
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.