Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันที่ ๑๐มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย น้ำรถบรรทุกน้ำเข้าร่วมโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ๒๕๖๕ โดย พลตรี สมบูรณ์ ณ หนองคาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๖ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยชุดบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ ๒๖, หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๒ ,กรมทหารพรานที่ ๒๖ ,กองพันทหารราบที่๔ กรมทหารราบที่๒๖ ,เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ,เทศบาลตำบลบ้านบัว, อบต.สวายจีก, อบต.สะแกโพรง, และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ ๒๖ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตำบลเสม็ด อำเกอมืองบุรีรัมย์ ตามที่กองทัพบก ร่วมกับภาคี ๔ หน่วยงาน ได้แก่ บริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจำกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล, การประปาส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินโครงการ" ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง " ร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ดำงๆทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูแล้งอย่างเป็นทางการ ทำให้ปริมาณน้ำที่เก็บกักในอ่างเก็บน้ำ และเขื่อนหลักบางแห่งมีปริมาณน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ ส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะ ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งไม่มีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.