Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลอิสาณ ซึ่งแนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2551 มีดังต่อไปนี้


1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 9 โครงการ

            1.2 แนวทางการพัฒนาการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ

            1.3 แนวทางการพัฒนาการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาของหมู่บ้าน (โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ)

            1.4 แนวทางการพัฒนา การบริการสาธารณะ (โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ)

            1.5 แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดิน

            1.6 แนวทางการพัฒนาแหล่งเก็บน้ำ

2. แนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ (โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ)

2.2 แนวทางสร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

2.3 แนวทางส่งเสริมการกระจายรายได้แก่ประชาชน

3. แนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 แนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ)

3.2 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ)

3.3 การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย (โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ)

3.4 การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน (โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ)

3.5 การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ (โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ)
4. แนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ)

4.2 การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย (โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ)

5. แนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเมืองและสังคม

(โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ)

5.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

(โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ)

5.3 ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล pso. (โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ)

5.4 การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม  (โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ)

5.5 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาลตำบล (โครงการที่ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ)

5.6 ปรับปรุงและพัฒนารายได้

 

Link ที่น่าสนใจ

ทดสอบ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาลจำกัด

ทดสอบ

สถ.ชวนเที่ยว
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.