Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วิสัยทัศน์การพัฒนา(Vision)

 จาก การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา เทศบาลตำบลอิสาณ โดยพิจารณาจากโอกาส อุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อน จึงกำหนดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาตำบล 4ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) และแผนพัฒนาตำบล 4 ปี (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564) ให้มีแนวทางสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาตำบลมากที่สุด ซึ่งจะสะท้อนความมั่นคงที่ยั่งยืนในอนาคตอย่างแน่นอน แนวทางการพัฒนาตำบล มี ดังนี้

 

 " ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข "

 

ตำบลน่าอยู่

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งตำบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง

ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชน

2. มีการบริหารจัดการที่ดีในตำบลอิสาณ โดยประชาชนได้รับบริการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน

และเกิดการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการพัฒนา

เชิดชูคุณธรรม

1. ประชาชนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรมในการดำรงชีวิตและพึงพาตนเองได้

2. เสริมสร้างทักษะด้านกีฬาและนันทนาการมีสุขภาพร่างกาย จิตใจดี สร้างความสงบสุขอันพึงปรารถนาร่วมกัน

3. ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

นำการพัฒนา

1. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพในตำบลเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

2. พัฒนาความสามารถในการผลิตเพิ่มพูนมูลค่าสินค้าพัฒนาฝีมือตระหนักถึงคุณภาพเน้นความต้องการของ

ผู้บริโภคเป็นหลัก

3. ส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบลอิสาณได้อยู่ดีมีสุข

 

ประชาเป็นสุข

1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนรับทราบเป็นประจำทุกวัน

2. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์สิ่งแวดล้อมสวยงาม?มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

3. การปฏิบัติงานภาครัฐมีความโปร่งใส พนักงานมีจิตสำนึกที่ดี ประชาชนสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได้

ทุกขั้นตอน

4. ส่งเสริมการจัดการด้านการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล (PSO

 

 

พันธกิจ  (MISSION)

  1.  เป็นการสร้างระบบบริหารหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสอนใจ  การวางแผนการพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

 2.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

 3.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

4.  การสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพทุกด้านเพื่อให้เศรษฐกิจโดยร่วมมีความมั่นคง

 5.  การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้

 6.  บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดี  โดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์

 7.  ส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนให้ทั่วถึง

 8.  จัดระบบป้องกันด้าน ความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตตำบลอิสาณ

 

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.  การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว

2.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3.  ส่งเสริมอาชีพของประชาชนในชุมชน  ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

4.  ทำให้สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  น่าอยู่อย่างยั่งยืน

5.  ยกระดับการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง

6.  ส่งเสริมให้ประชาชนมี คุณธรรม จริยธรรม  ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่า วัฒนธรรมท้องถิ่น

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลอิสาณ

   เทศบาลตำบลอิสาณ  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้เป็น 5 ยุทธศาสตร์ คือ

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
 5. ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

 1.   แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างอาคาร ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า ท่อระบาย

 1. แนวทางการพัฒนาการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า แรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
 2. แนวทางการพัฒนาการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาของหมู่บ้าน
 3. แนวทางการพัฒนา การบริการสาธารณะ
 4. แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดิน
 5. แนวทางการพัฒนาแหล่งเก็บน้ำ

 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

 1.   ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

 2.   แนวทางสร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

 3.   แนวทางส่งเสริมการกระจายรายได้แก่ประชาชน

 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

 1.   แนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม และวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น

 2.   การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

 3.   การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

 

 1. การพัฒนาการส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน
 2. การพัฒนาด้านการกีฬา และนันทนาการ

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

 1. สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 2. การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย

 ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี

 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ องค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเมืองและสังคม
 2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนา
 3. ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน
 4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
 5. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาล
 6. ปรับปรุงพัฒนารายได้

 

 

 

 

 

 

 

Link ที่น่าสนใจ

ทดสอบ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาลจำกัด

ทดสอบ

สถ.ชวนเที่ยว
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.