Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

 

      ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและภารกิจต่างๆ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้เป็นที่แพร่หลาย เกิดการบูรณาการของเครือข่ายระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช.และทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์เพื่อต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

      ในการนี้ เทศบาลตำบลอิสาณจึงได้ประชาสัมพันธ์สื่อบนเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากร พนักงาน และประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่อ่ไปเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Isan Subdistrict Municipality

email : saraban@isan.go.th


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.