Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา ยายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนทั่วไป ตำบลอิสาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินต่างๆ โดยได้รับเกียรติ นางทัชชภร หงส์ขจร เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน ,นายณัฐกิจ ศิริจันทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ,นางสาวณัชชา ก่อเกียรตินพกุล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ได้มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยจัดอบรม ณ ห้องศรีพุทรา เทศบาลตำบลอิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.