Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลอิสาณ (อสม.) มอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ต้องดูแลระยะยาว เพื่อการจัดบริการสร้างเริมสุขภาพป้องกันโรค พื้นฟูสมรรถาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึง
การจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค)
1.เพื่อส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้น
ปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอิส อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.