Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานเทศกิจเทศบาลตำบลอิสาณ ร่วมกับสำนักสาธารณะสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ออกร่วมตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Tobocco and Alcohol Surveillance System : TAS ) ซึงเป็นอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2560 และ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2561 โดยกำหนดพื้นที่ตรวจสอบได้แก่ ห้างสรรพสินค้าทวีกิจซุปเปอร์เซนเตอร์ ,ห้างสรรพสินค้าโฮมโปรบุรีรัมย์ ,ห้างสรรพสินค้าแมคโครบุรีรัมย์ ,ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซนเตอร์Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.