Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันที่ 5 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมศรีพุทรา เทศบาลตำบลอิสาณ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้ นายอุดม ขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ เป็นตัวแทนเปิด"โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน" สำหรับโครงการฯ นี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลอิสาณ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน
ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลอิสาณ ต้องขอขอบพระคุณ นายรังสรรค์ วรรณเสน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้


Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.