Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันที่ 12 กันยายน 2566 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ และผู้อำนวยการ โรงเรียนสร้างสุขสมวัย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพพลภาพตำบลอิสาณ (โรงเรียนสร้างสุขสมวัย) ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ กองสวัสดิการสังคม โดยนายเมธา พันธืรัมย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ให้ผู้สูงอายุมีความสุขกับการใช้ชีวิตในวัยผู้สูงอายุ จะได้นำกลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สูงอายุโดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศรีพุทรา ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.