Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันที่ 20 กันยายน 2566 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้ นายไวพจน์ วิชิตรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอิสาณ เป็นประธานเปิดโครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมกองสวัสดีการสังคม นำนักเรียน(โรงเรียนสร้างสุขสมวัย) นักเรียนโรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์
-เพื่อให้เด็ก เยาวชน ครอบครัว และประซาชนกลุ่มเป้าหมายได้มีกิจกรรมร่วมกัน ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน
-เพื่อสนับสนุนให้ขุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน
-เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายนำร่องจูงลูกหลานเข้าวัดและทำกิจกรรมร่วมกัน ณ วัดป่าไทยเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.