Company Logo
ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการพัฒนา ประชาเป็นสุข

รายงาน

ติดต่อเทศบาล

Social Network

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ มอบหมายให้ นายอุดมขำชาลี รองนายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมกองการศึกษา เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ และ พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ โดยมี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายกเหล่ากขาดจังหวัดบุรีรัมย์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฝ่ายทหาร) อัยการจังหวัดบุรีรัมย์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ
ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหงฯ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๒๓
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานพมรมนาคารจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
และนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์Powered by Joomla!®. Designed by: website hosting company domain articles Valid XHTML and CSS.